1. Fastsette lederprinsipper

Vi starter gjerne med å utvikle eller videreutvikle lederprinsipper eller lederverdier, dvs fastsette hva som skal kjennetegne ledere i din virksomhet i ett og alt. Det er viktig at disse ivaretar virksomhetsspesifikke forhold og at de er bygget på anerkjent forskning på ledelse. Prinsippene vil være retningsgivende for både lederadferd, lederutvikling og lederrekruttering.

2. Tilpasse lederutviklingsprogram

Med utgangspunkt i lederprinsippene tilpasser vi et eller flere lederutviklingsprogram, som kan være rettet mot en eller flere målgrupper i virksomheten.

3. Rekruttere og selektere deltagere

Her er det sentralt at deltagerne har et selvopplevd behov for lederutvikling, at de har motivasjon til å ta tak og at de har selvtillit til å håndtere sine utfordringer. Oppstart kan enten være gruppevis i intervaller, eller ved at alle lederne starter et utviklingsløp i fellesskap. Sistnevnte er å foretrekke dersom du ønsker synergieffekter på tvers og påvirke den samlede lederkulturen i størst mulig grad.

4. Kvalitetssikre rammebetingelser

For å få best effekt av lederutviklingen er det viktig at toppledelsen bidrar til å forsterke læring og at det er støttende læringsmiljø med åpenhet og tillit, og hvor det er lov å gjøre feil.   

5. Forventningssamtale med hver enkelt deltager

Her avstemmer vi mål og forventninger til deltagelse med hver enkelt deltager. Samtalen bidrar til å avdekke både styrker, utviklingsområder og hvor det er størst potensiale for forbedring, hvilket igjen blir styrende for personlige ambisjoner.

6. Kick-off og innledning

Første modul gjennomfører vi aller helst lokalt sammen med deltagerne, slik også får knyttet gode relasjoner til og mellom disse. Her ønsker vi gjerne at toppledelsen er aktivt med, slik at dette bidrar til å sette rett prioritet og fokus på lederutviklingen.

7. Tilpasset lederutviklingsprogram over minimum 6 måneder

Lederutvikling gjennom ”blended learning”, hvor vi kombinerer engasjerende undervisning, med læring fra andre og erfaringsbasert læring gjennom praksis i egen lederrolle. Dette utgjør den vesentligste delen av programmet og innebære ukentlig oppfølging gjennom hele perioden, og et evalueringsmøte halvveis.

8. Lead-by-example for leders leder

Dette programmet går over 2 moduler og hensikten er å hjelpe leders leder I å være en god coach og en veileder for sine programdeltagere. Dette gjennom bl.a gjennom å ha innsikt i programinnholdet,

9. Uteksaminering

Dette er gjerne en praktisk prøve som relaterer seg til lederprinsippene, og som avtales nærmere med deg. Her er det et poeng at deltagerne får vist frem hva de har lært, samt at selve uteksamineringsmetoden er verdifull.

10. Alumni

I etterkant kan vi bistå med å fasilitere ledernettverk som innebærer at deltagerne møtes fast noen ganger i året, for å diskutere ledelsesrelaterte problemstillinger og videreføre relasjonen som er etablert. Møtene kan både være lokalt og digitalt – avhengig av preferanser.

Dersom du synes dette er interessant og ønsker å diskutere en potensiell fremgangsmåte for din virksomhet, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat på telefon.