Ledelse på tvers av kulturer

Å lede personer fra flere forskjellige kulturer er ikke alltid lett. Vet man hvordan man skal håndtere det riktig, kan kulturelt mangfold gi nye muligheter for verdiskapning.

Vi befinner oss i et globalt arbeidsmarked med et økende antall arbeidstakere med ulik kulturell bakgrunn, noe som gir både nye muligheter og utfordringer. Kulturelt mangfold kan på den ene siden skape kreativitet og innovasjon, flere og bedre ideer, mindre ensartethet og bedre ytelse. Personer med ulik kulturell bakgrunn har forskjellig livserfaring og kunnskap som gir opphav til alternative synspunkter på arbeidet.

På den annen side kan kulturelt mangfold føre til misforståelser, konflikter, manglende samhold og ineffektivitet. En norsk leder uttrykte for eksempel stor frustrasjon over at oppgaven ikke ble gjort når hans indiske ansatte hadde bekreftet at de skulle gjøre det. Han forsto ikke at i enkelte asiatiske land er det uhøflig å si til sin overordnede at man ikke forstår oppgaven eller ikke har nødvendig kunnskap til å løse den. Det behøver heller ikke å være store kulturelle forskjeller før irritasjon og konflikt kan oppstå. Mang en nordmann har sittet i møte med svensker og irritert seg over at man aldri kan komme frem til en beslutning fordi alle skal være enige først, en kontrast til den norske «skyt fra hofta»-mentaliteten.

Hvordan kan man som leder nyttiggjøre seg mulighetene og håndtere utfordringene? Her er fire anbefalinger til ledere i et kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø:

Skape fellesskap

For at det kulturelle mangfoldet skal oppleves som positivt for de ansatte er det viktig å unngå en oss-og-dem holdning og å skape en felles identitet i teamet eller organisasjonen. Dette kan gjøres gjennom å fokusere på felles mål og felles verdier, styrke sosiale bånd gjennom sosiale arrangementer og legge til rette for tillit og fortrolighet.

Understreke verdien av mangfold

En mangfoldig arbeidskraft gir opphav til mye nyttig informasjon. Denne informasjonen kan være skjult fordi ansatte ikke er klar over fordelene ved informasjonsutveksling eller er motivert til å utforske disse. Bedriftens perspektiv på mangfold skaper en ramme for hvordan de ansatte tolker og handler på kulturelle forskjeller. Lederen bør derfor fremheve mangfold som et konkurransefortrinn, en kilde til læring og en ressurs for kreativitet og produktivitet. I tillegg bør bedriften oppmuntre til et større kulturelt mangfold gjennom rekrutteringsprosesser, teamsammensetning og ved å motivere ansatte til å lære om andre kulturer.

Anerkjenne utfordringer

Det er viktig å ikke neglisjere utfordringer som kan oppstå og at de ansatte opplever at deres frustrasjoner blir hørt og anerkjent. Lederen må være bevisst på utfordringene og søke å få alle problemer frem i lyset, for å diskutere og ufarliggjøre dem.

Utvikle og ansette kulturell kompetanse

Ellen Barset Magnus, Country Manager Cubiks Norway, PhD

Ellen Barset Magnus, Country Manager Cubiks Norway, PhD

Et arbeidsmiljø med stort kulturelt mangfold krever spesielle egenskaper av de ansatte, ettersom man må tilpasse seg forskjellige måter å tenke, handle og oppleve verden på. En tysker som skal skrive en epost til en amerikaner må for eksempel legge inn flere høflighetsfraser enn hva som føles naturlig, for ikke å oppfattes som sur og uhøflig. Jeg vil fremheve fire viktige kompetansegrupper: Sosial kompetanse er evnen til å være i takt med de sosiale omgivelser, dvs. forstå andres intensjoner og intuitivt tilpasse sin atferd til ulike mennesker. Fleksibilitet er evnen til å tilpasse seg ulike sammenhenger, se situasjoner fra flere perspektiver, og evnen og viljen til å endre ens forutsetninger og integrere ulike tilnærminger til et problem. Åpenhet er interesse, toleranse og aksept for andre mennesker som de er. Robusthet er å være komfortabel med utfordringer og uforutsigbarhet og evne til å hente seg inn etter tilbakeslag.

Skal norsk næringsliv være konkurransedyktig i fremtidens globale økonomi, må det tilpasses nye utfordringer. Da er det viktig å legge til rette for best mulig nyttiggjørelse av de verdier og ressurser det kulturelle mangfoldet gir. Lederen bør ansette og utvikle personer som mestrer det kulturelle mangfoldet og skape et arbeidsklima preget av samhold som anerkjenner både mulighetene og utfordringene ved mangfold.