Ledelse – Norges fremste konkurransefortrinn?

Tillitsbasert ledelse virker positivt på ansattes engasjement og arbeidsprestasjon, og denne ledelsesformen fremmer prestasjoner og resultater i organisasjoner. Samtidig ser norske ledere ut til å være bedre på dette enn sine internasjonale kollegaer, og dette er trolig et konkurransefortrinn vi kan dra større nytte av i et land hvor Janteloven er alt for dimensjonerende. Kanskje «den norske ledelsesmodellen» er like verdifull som olje og laks?

Tillitsbasert ledelse innebærer at lederen stoler på egne ansatte, på at de både har kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb. En tillitsskapende leder kommuniserer godt, skaper gjensidig forståelse og viser både velvilje og omsorg overfor de man skal lede eller stå ansvarlig for. Flere hevder at en sterk tillitskultur er avgjørende, dersom man ønsker innovative løsninger, bedre ivaretakelse av talenter, økt fleksibilitet, større fart – og ikke minst mer verdi for oppdragsgiver. Det ser altså ut til å være mange gevinster å hente.

Det er mange fasetter ved tillitsbasert ledelse, men mange vil være enig i at følgende elementer representerer kjernen i begrepet:

  • Lederen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt uten å se dem over skulderen.

  • Medarbeiderne blir behandlet rettferdig uavhengig av stilling.

  • Lederen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del av arbeidslivet.

  • Medarbeiderne har full tillit til sin leders integritet.

  • Lederen vil ikke bevisst gjøre noe som kan skade medarbeideren.

  • Medarbeiderne liker lederen sin i stor grad.

  • Medarbeiderne har en ærlig dialog med nærmeste leder.

Når vi vet at denne lederatferden har en så positiv effekt, så er det spesielt interessant at tillit er et viktig element i den norske lederstilen, mens den typiske lederstilen i mange andre land vektlegger dette i langt mindre grad (Sund, 2016). Denne «norske modellen" ser med andre ord ut til å være et konkurransefortrinn som norske virksomhetsledere kan dra nytte av - i en tøff internasjonal konkurranse som stiller krav til både effektivitet og innovasjon.

Et konkret eksempel på anvendelse kan være ledelse av fremtidens ansatte, som gjerne er kunnskapsmedarbeidere med en kompleks, autonom og kreativ arbeidssituasjon. Disse responderer spesielt godt på «den norske modellen», og det er veldig interessant at dette også ser ut til å gjelde på tvers av landegrenser - og at kulturelle forskjeller ikke påvirker bildet nevneverdig. «Den norske modellen», med stor grad av tillit, fungerer trolig best både i en norsk kontekst og på den internasjonale arena. Den tiltagende globaliseringen av næringslivet gjør kanskje dette mer relevant fremover, og den utviklingen blir det interessant å følge.

Digitalisering er en annen spennende og fremtidsrettet endringsdriver som påvirker dette landskapet. Bedre hjelpemidler gjør det mulig for ledere å lede på nye måter - gjerne på tvers av geografi. Dette kan fort innebære mindre grad av fysisk tilstedeværelse hos medarbeideren, som i sin tur reduserer lederens kontrollmulighet og øker behovet for å stole på ansatte og vise at de faktisk har tillit.

Her i Norge ser vi eksempelvis at næringslivet er veldig rettet mot oljeindustrien, og fremover vil verdiskapning også komme fra andre sektorer og næringer – hvilket blant annet overgangen fra Statoil til Equinor er et symbol på. Dette krever kompetanse, gjerne en ny kompetanse som ikke finnes i dag - en kompetanse som må innoveres og utvikles. Dette kommer definitivt ikke av seg selv, men samtidig er det fint å vite at «den norske modellen» gir gode forutsetninger for akkurat denne utviklingen. Dette kan man eksempelvis se gjennom at det er en høy aksept for «prøving og feiling», som i sin tur er en forutsetning for effektiv innovasjon og kompetanseutvikling.  

Jeg vil argumentere for at norsk næringsliv skal kunne dra mer nytte av konkurransefortrinnet som ligger i «den norske modellen», så hvorfor ikke kaste Janteloven på sjøen og heller dyrke og være stolte av de styrkene vi har?


Abonner på Leadership Monthly

Leadership Monthly er et nyttig og inspirerende nyhetsbrev om ledelse og lederutvikling. Dersom du har et glødende engasjement for dette tema, så anbefaler vi deg om å registrere deg som abonnent. Da vil du fortløpende få siste utgave av Leadership Monthly gratis til din e-post på publiseringsdato. Saken over er hentet fra marsutgaven, som du finner på denne linken.