Refleksjoner fra deltagerne på forskningsprosjektet

Leadership Weekly har nylig lansert et forskningsprosjektet om digital lederutvikling. Prosjektet gjøres i samarbeid med Storebrand, Visma Consulting og kommunene Bærum, Ås og Nittedal. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om hvordan nettbaserte studieformat og fleksible løsninger kan fremme læring i arbeidslivet, og fokuserer på hvilke metoder som gir optimal lederutvikling og hvordan ulike metoder kan forsterke hverandre.

Mats Kristensen, Partner og prosjektansvarlig, Leadership Weekly

Mats Kristensen, Partner og prosjektansvarlig, Leadership Weekly

Mange tenker at innholdet på digital lederutvikling er det samme som på en tradisjonell klasseromsundervisning, men det er langt fra tilfelle. Den største gevinsten ligger i at digital lederutvikling muliggjør helt andre læringsdesign hvor egen lederpraksis mellom undervisningene er det mest verdifulle, sier Mats Kristensen. I tillegg kan et gjennomtenkt og strukturert opplegg også engasjere deltagerne i proaktiv og strukturert samlæring, hvor deltagere på samme program coacher og støtter hverandres utviklingsløp – og derigjennom selv også blir den beste lederutgaven av seg selv. Med oppstart i april, har deltagerne mange refleksjoner rundt hva deres deltagelse vil bety for deres virksomhet, og hvilke forventninger man har til både utbytte og utførelse. Leadership Weekly tok en prat med Storebrand, Bærum Kommune og Visma Consulting om deres tanker rundt deltagelse i forskningsprosjektet.

Storebrand

 Hvorfor valgte Storebrand å delta på forskningsprosjektet?

- Vår HR-strategi har som overordnet motto «People First, Digital Always», og denne strategien er tuftet på kontinuerlig læring og kompetanseutvikling. Vi ser at våre ledere må tilegne seg nye kunnskaper når de skal utøve ledelse i nytt landskap. Vi inkluderer også digitalisering i alt vi gjør. Vi jobber hele tiden med å finne nye og bedre måter å lære på. Derfor synes vi det er veldig spennende å kunne være med på et prosjekt hvor vi kan finne ut hva som er effekten av digital lederutvikling ved bruk av digitalt klasserom. Det finnes fremdeles en viss skepsis til digital læring, kanskje spesielt innen lederutviklingsfeltet, og vi ønsker å bidra til forskning om hvordan lederutvikling kan bli mer bærekraftig og kostnadseffektiv, samtidig som læringstrykket er høyt og kontinuerlig over tid.

Hva håper dere å få ut av forskningsprosjektet?

Live Leer, Head of Leadership, Development and Dialogue, Storebrand

Live Leer, Head of Leadership, Development and Dialogue, Storebrand

- Vi ønsker å lære hvordan dette oppfattes av deltagerne. Vi er spesielt opptatt av å lære om de tilegner seg to typer kompetanse samtidig: hvorvidt de blir bedre som ledere, men også at de tilegner seg en ytterligere digital kompetanse som er meget viktig for dem som ledere. Storebrand sitt formål er en fremtid å glede seg til, og vi tenker bærekraft i alt vi gjør. Det vil også si at hvis vi kan kutte ned på reisevirksomhet og bidra til at våre ansatte lærer mer i et riktig tempo, så er dette noe vi ønsker å prøve ut som fremtidens læring.

Hva er unikt med forskningsprosjektet til Leadership Weekly?

- Det er jo ikke mange som har forsket på digital læring særlig mye tidligere, og da heller ikke lederutvikling digitalt. Derfor blir det jo unikt at Leadership Weekly sitt forskningsprosjekt kan belyse begge disse aspektene ved digital kompetanseutvikling.

Bærum Kommune v/ Kirsti H. Jacobsen, Spesialrådgiver HR-utvikling

Hvorfor valgte Bærum Kommune å delta på forskningsprosjektet?

- Bærum kommune er i ferd med å utvikle et nytt ledelsesutviklingsprogram. I forbindelse med dette er vi interessert i å prøve ut ulike metoder   for  opplæring/trening som eventuelt kan inngå som delelementer i programmet.  Et program som tar utgangspunkt i «digitale flater» er forholdsvis nytt, og det ønsket vi å prøve ut.

Hva håper dere å få ut av forskningsprosjektet?

- Vi ønsker tilbakemeldinger fra deltakerne om hvordan de opplever dette programmet sammenlignet med mer tradisjonell lederopplæring – er dette en farbar  vei å gå fremover? Lederevalueringer ved oppstart og etter gjennomføring av programmet kan gi en pekepinn om denne måten å organisere lederopplæring på faktisk gir resultater. Vi har veldig mange ledere i Bærum kommune og vi ønsker å se om dette kan være en effektiv måte å gi et godt tilbud til mange uten å måtte trekke dem ut av daglig drift for mye.

Hva er unikt med forskningsprosjektet til Leadership Weekly?

- Det er mulig at vi ikke har nok kunnskap om andre forskningsprosjekter til å kunne si noe definitivt om dette, men kombinasjonen av bruk av digitale hjelpemidler, fokus på lederferdigheter både teoretisk og praktisk i hverdagen og individuell oppfølging før og etter gjennomføring synes å være forholdsvis nytt!

Visma Consulting

Hvorfor ønsker Visma Consulting å delta på forskningsprosjektet?

- Det er flere grunner til dette. For det første, er det fint å kunne bidra i forskning som vil kunne gi ny innsikt og forbedre beslutningsgrunnlaget for virksomheter fremover. I tillegg, er prosjektet lagt opp med en god kombinasjon av 360 evalueringer, teori, praktiske oppgaver og makkerdiskusjoner. Noe jeg har stor tro på vil gi en god gevinst til lederne som deltar. Sist, men ikke minst, består Visma av mange ulike enheter med stor geografisk spredning. Vi har mange former for læring på tvers av landegrensene, og kan ha godt utbytte av å systematisere bruken av nettbasert læring, både effektivitetsmessig, økonomisk og miljømessig.

Hva håper dere å få ut av forskningsprosjektet?

Ellen Marie Nyhus, HR-direktør, Visma

Ellen Marie Nyhus, HR-direktør, Visma

- Lederne våre som deltar, bruker en del tid på dette. Det viktigste for oss, er at de kjenner at tiden har vært en god investering, at de får et personlig og faglig utbytte av å delta. Også kommer resultatene til å kunne gi oss et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan vi vil utnytte nettbasert/virtuell læring i tiden som kommer.

Hva er unikt med forskningsprosjektet til Leadership Weekly

- All forskning er unik på sin måte. Når det gjelder dette konkrete prosjektet, tror jeg resultatet kan gi et grunnlag for en større utbredelse av nettbasert lederutvikling og annen læring i virksomheter. I tilfelle, vil det komme både lederne, virksomhetene og miljøet til gode.


Abonner på Leadership Monthly

Leadership Monthly er et nyttig og inspirerende nyhetsbrev om ledelse og lederutvikling. Dersom du har et glødende engasjement for dette tema, så anbefaler vi deg om å registrere deg som abonnent. Da vil du fortløpende få siste utgave av Leadership Monthly gratis til din e-post på publiseringsdato.