Er strategiarbeid så vanskelig, da?

Mange bedrifter og organisasjoner strever med sitt strategiarbeid. Enten fordi det å utvikle selve strategien er vanskelig i seg selv, eller fordi man ikke klarer å realisere den i praksis. Jeg vil derfor her dele noen erfaringer knyttet til hvordan man kan oppnå større suksess med – og effekt av – strategiarbeidet. Erfaringene består dels av å ha en arbeidsmodell som er lett å kommunisere og arbeide sammen om og dels å være oppmerksom på hvor viktig egen lederadferd er for resultatoppnåelsen. Det siste er ofte det vanskeligste.

Det er mange synspunkter på hva man mener med strategiimplementering. Et minste felles multiplum som de fleste kan samles om er at «strategy execution» kan beskrives todelt: Del 1 består i å planlegge nødvendige aktiviteter for å realisere strategien samt å allokere ressurser for gjennomføringen. Del 2 består «helt enkelt» i å gjennomføre planen med suksess. Del 2 er nesten alltid det mest krevende.

(artikkelen fortsetter under annonsen)

Men er det så enkelt? Ja, det kan faktisk være det. Mine erfaringer, blant annet som leder av produksjonen til Egmont i Norge, trykkeriene til Schibsted og som leder av miljøer som utvikler digitale produkter, har lært meg mye. For eksempel at vellykket strategiarbeid handler om ledelsens evne til å involvere ansatte, gi kolleger spillerom og ansvar. Og jeg bruker dette selvsagt også i min nåværende lederjobb. Da blir strategi ufarliggjort, man får eierskap og man skaper entusiasme. For å få til dette må vi ha en modell å jobbe med som er like enkel å kommunisere som den er å samles om i det praktiske arbeidet. Jeg bruker en modell som etter mitt syn er helt uslåelig. Mye fordi den inviterer til samarbeid i gjennomføringen og gir eierskap og dermed varige effekter av strategiarbeidet. Modellen henter to viktige områder fra Lean filosofien: verdistrømmer (dvs. de aktiviteter og det samspillet mellom disse som kreves for å levere en tjeneste eller et produkt) og en stegvis implementeringsmodell bygget på Hoshin Kanri.

I korthet jobber vi på følgende måte: Utgangspunktet er at virksomheten har formulert en operativ strategi som skal gi retning og innhold til nødvendige endringer og forbedringer, for eksempel ved å forbedre eksisterende produkter og tjenester, eller innovere nye.

5-trinns modell for strategi-implementering

5-trinns modell for strategi-implementering

Steg 1 i modellen består i å identifisere de verdistrømmer som er berørt av strategien. Det kan være vesentlige forbedringer eller endringer, eller helt enkelt behov for nye produkter og tjenester med tilhørende nye verdistrømmer. Steg 2 handler om å definere ambisiøse mål for hvordan verdistrømmene skal bli vesentlig bedre. I steg 3 identifiserer vi de fokusområdene i de berørte verdistrømmene som vi skal arbeide med for å oppnå målene fra steg 2. Steg 4 består i å definere KPI’er som viser hvordan vi kan se at vi jobber i riktig retning ved å måle hva vi gjør. Og – det siste steget – Steg 5, handler om å identifisere aktiviteter som skal gjennomføres i hvert fokusområde. Og har du også kjennskap til «Plan, Do, Check, Act», så bruker du dette for hver av aktivitetene. Følger du denne fremgangsmåten har du kommet langt.

Jon Urdal , CEO

Konklusjon: Med disse 5 stegene har vi en enkel modell å samles om, som gir tydelig fokus på hvordan vi jobber helt praktisk med retningen fra strategien. Samtidig, og kanskje ennå viktigere, er ledelsens evne til faktisk involvering av ansatte og til å skape gode team i gjennomføringen. Uten riktige lederegenskaper her blir også dette en modell som havner på hylla. Men gjør du dette riktig, vil du som jeg få mange gode erfaringer og resultater av strategiarbeidet. Prøv selv!