Utviklingsledelse

Mål:

Lære, forstå og beherske avgjørende og virkningsfulle basisferdigheter innenfor ledelse, som utgangspunkt for videre utvikling og vekst

Omfang:

 • Individuell forventningssamtale med alle deltagerne før oppstart
 • Ukentlig oppfølging gjennom 6 måneder
 • 12 undervisningsmoduler digital/lokalt og 12 lederutfordringer
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving, diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold:

 • Bygge gjensidig tillit og respekt
 • Bistår med støtte og oppmuntring til de som trenger det
 • Involver ansatte i situasjoner og beslutninger som angår dem
 • Planlegge, organisere og forbedre arbeidsaktivitet
 • Klargjøre hvilke resultat som kreves
 • Forklare mål og prioriteter
 • Kartlegg det eksterne miljøet og avdekk muligheter og trusler
 • Tolk situasjoner hendelser for å forklare behov for endring
 • Forutse spennende og nye muligheter for organisasjonen
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Delegering og ansvarliggjøring
 • Egen prioritering og tidsstyring

Inspirasjonsledelse

 

Hvordan inspirere ansatte til å levere bedre enn hva de selv trodde var mulig?

Mål:

Inspirasjonsledelse utvikler ferdigheter i hele spekteret av ledelse og deltakerne lærer å anvende sitt lederpotensiale for å påvirke- og oppnå resultater med andre.

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 6 måneder
 • 12 virtuelle moduler og 12 lederutfordringer jf læringssyklus
 • 360 evaluering FØR programmet for å bevisstgjøre lederstandpunkt
 • 360 evaluering ETTER programmet for å vise fremgang og stake ut veien videre
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold:

 • Uttrykke en klar og appellerende visjon
 • Forklare hvordan visjonen kan oppnås
 • Opptre selvsikkert og optimistisk
 • Uttrykke tiltro til de man leder
 • Bruke dramatiske og symbolske handlinger for å understreke kjerneverdier
 • Være et eksempel til etterfølgelse

Coachende ledelse

Hvordan lede ved å bruke ukentlige coaching samtaler for å skape suksess i eget team?

Mål:

Lære anvendelse av regelmessig coaching som virkemiddel for effektiv ledelse

Omfang:

 • Ukentlig oppfølging over 8-10 uker
 • 5 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom.
 • 5 lederutfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • 2 individuelle coaching timer med hver deltager (innledningsvis og avslutningsvis)
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold:

 • Tillit, respekt og innstilling som forutsetning for effektiv coaching.
 • Rammeverket rundt den ukentlige coaching samtale
 • Gode lytteferdigheter og det magiske ved å høre hva som ikke blir sagt.
 • Nøkkelspørsmålene som skaper refleksjon og dyptgripende endring
 • Motivere og utvikle ansatte gjennom coaching

Endringsledelse

Hvordan lede endringsprosesser som ivaretar både eiere og ansattes interesser, om å skape en mer konkurransedyktig arbeidsplass? Dette er et kjernespørsmål på programmet.

Mål:

Lær hvordan du fasiliterer og driver endringsprosesser som øker verdiskaping i egen organisasjon

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 8-10 uker
 • 5 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom.
 • 5 lederutfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold:

 • Fastsettelse av visjon og enhetlig lederbudskap
 • Kommunikasjon, eierskap og lojalitet
 • Fjerne hindre for endring og gi myndighet til å handle
 • Vanlige reaksjoner på endring og hvordan håndtere disse som leder
 • Motivere for mer endring og å feire fremgang og seire

fjernledelse

Hvordan bygge relasjoner og oppnå resultater med andre på tvers av lokasjoner og landegrenser? Dette er et kjernespørsmål vi jobber med på dette programmet.

Mål:

Å lære hvordan du bygger relasjoner og effektiv leder på tvers av lokasjoner og landegrenser

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 8-10 uker.
 • 5 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom.
 • 5 lederutfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold og moduloversikt:

 • Introduksjon til fjernledelse – tillit, respekt og en felles forståelse for retning og prioriteringer
 • Lede effektive virtuelle møter og aktiv bruk av mail og meldinger.
 • Levere engasjerende, tydelige og virkningsfulle presentasjoner i web møter.
 • Målfastsettelse, eierskap og oppfølging gjennom korte kontaktmøter.
 • Coaching og feedback på ulike teknologiske plattformer.

medarbeiderskap

Mål:

Gi deltagerne innsikt i for de tre lagene i medarbeiderskap: (1) plattformen, (2) vekstsonen og (3) dialogen, samt få en forståelse for de positive endringene som denne anvendelsen leder til.

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 8-10 uker
 • 5 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom
 • 5 utfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold og moduloversikt:

 • Egen kompetanseplattform og potensiale
 • Forventningssamtale og forventningskontrakt
 • Etablering av en bedriftskultur som understøtter aktivt medarbeiderskap
 • Vekstsonen og det å utfordre seg selv og egen utvikling
 • Den gode dialogen - gode spørsmål og aktiv lytting

Programmet leveres av Rune Semundseth, forfatter av bøkene Medarbeiderkoden og Medarbeidersamtalen 2.0

VÅR LEDERplattform

Inspirasjonsledelse bygger på Bass & Avolio sin forskning på transformasjonsledelse og transaksjonsledelse, som har preget de siste 30 årene med lederforskning. Disse ledelsesformene er forskjellige, men de ekskluderer hverandre ikke. Effektive ledere praktiserer begge former, men fokuserer mest på transformasjonsledelse. 

Litt om transformasjonsledelse:

Ved effektiv transformasjonsledelse føler ansatte en tillit, beundring, lojalitet og respekt for lederen, og de er motivert til å gjøre mer enn de er forventet å prestere. En leder transformerer og motiverer ansatte på flere måter:

 • "Idealisert innflytelse" gjennom bl.a å understreke viktigheten av å ha en felles misjon.
 • "Inspirerende motivasjon" gjennom bl.a å snakke entusiastisk om hva som skal oppnås.
 • "Intellektuell stimulering" gjennom bl.a å få andre til å se på problemer fra ulike vinkler
 • "Individuell omtanke" gjennom bl.a å hjelpe andre til å utvikle sine styrker. 

Litt om transaksjonsledelse

Innebærer utveklslingsprosess som kan resultere i at den ansatte gjør som lederen sier, men det utløser ikke noen spesiell entusiasme eller dypere forpliktelse til oppgaven eller målene.

 • "Betinget belønning" gjennom bl.a å snakke i spesifikke termer om hvem som er ansvarlig for å oppnå gitte prestasjonsmål
 • "Unntaksledelse" gjennom bl.a å rette full oppmerksomhet mot feil, klager og svikt 
 • "Ikke-ledelse" gjennom bl.a å unngå å ta beslutninger

Inspirasjonsfilm