Utviklingsledelse

Dette er et program for førstelinjeledere som ønsker å lære seg kunsten å oppnå resultater sammen med andre. Deltagerne har gjerne solid faglig erfaring og kompetanse, men har behov for å utvikle virkningsfulle lederadferder.

Mål:

Lære, forstå og beherske avgjørende og virkningsfulle basisferdigheter innenfor ledelse, som utgangspunkt for videre utvikling og vekst. Deltagerne lærer om oppgaveorientert-, relasjonsorientert- og utviklingsorientert ledelse

Omfang:

 • Individuell forventningssamtale med alle deltagerne før oppstart
 • Ukentlig oppfølging gjennom 6 måneder
 • 12 undervisningsmoduler digital/lokalt og 12 lederutfordringer
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving, diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold:

 • Bygge gjensidig tillit og respekt
 • Bistår med støtte og oppmuntring til de som trenger det
 • Involver ansatte i situasjoner og beslutninger som angår dem
 • Planlegge, organisere og forbedre arbeidsaktivitet
 • Klargjøre hvilke resultat som kreves
 • Forklare mål og prioriteter
 • Kartlegg det eksterne miljøet og avdekk muligheter og trusler
 • Tolk situasjoner hendelser for å forklare behov for endring
 • Forutse spennende og nye muligheter for organisasjonen
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Delegering og ansvarliggjøring
 • Egen prioritering og tidsstyring

Inspirasjonsledelse

Dette er vårt signaturprogram og er tilpasset erfarne ledere og herunder de som leder andre ledere. Deltagerne på dette programmet lærer å inspirere ansatte til å levere bedre enn hva de selv trodde var mulig.

Mål:

Inspirasjonsledelse utvikler ferdigheter i hele spekteret av ledelse og deltakerne lærer å anvende sitt lederpotensiale for å påvirke- og oppnå resultater med andre.

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 6 måneder
 • 12 virtuelle moduler og 12 lederutfordringer jf læringssyklus
 • 360 evaluering FØR programmet for å bevisstgjøre lederstandpunkt
 • 360 evaluering ETTER programmet for å vise fremgang og stake ut veien videre
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold:

 • Uttrykke en klar og appellerende visjon
 • Forklare hvordan visjonen kan oppnås
 • Opptre selvsikkert og optimistisk
 • Uttrykke tiltro til de man leder
 • Bruke dramatiske og symbolske handlinger for å understreke kjerneverdier
 • Være et eksempel til etterfølgelse

Executive leadership

Dette er programmet for toppledere og ledergrupper som i stor grad tilpasses hver enkelt situasjon.

Mål:

Lære og beherske avgjørende ferdigheter for ledelse på executive nivå

Omfang:

 • Individuell forventningssamtale med alle deltagerne før oppstart
 • Regelmessig oppfølging gjennom et utviklingsløp
 • 12 felles undervisningsmoduler digital/lokalt og 12 relevante lederutfordringer
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving, diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold:

 • Level 5 leadership – ydmykhet og profesjonell vilje
 • Strategisk ledelse
 • Bygge og styrke en hensiktsmessig kultur basert på gitte verdier og lederprinsipper
 • Transformasjonsledelse
 • Teamutvikling

Coachende ledelse

Dette er programmet for en leder som ønsker å lære seg effektive coaching teknikker, for praktisk anvendelse i egen lederrolle.

Mål:

Lære anvendelse av regelmessig coaching som virkemiddel for effektiv ledelse

Omfang:

 • Ukentlig oppfølging over 12 uker
 • 6 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom.
 • 6 lederutfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • 2 individuelle coaching timer med hver deltager (innledningsvis og avslutningsvis)
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold:

 • Tillit, respekt og innstilling som forutsetning for effektiv coaching.
 • Rammeverket rundt den ukentlige coaching samtale
 • Gode lytteferdigheter og det magiske ved å høre hva som ikke blir sagt.
 • Nøkkelspørsmålene som skaper refleksjon og dyptgripende endring
 • Motivere og utvikle ansatte gjennom coaching

Endringsledelse

Dette programmet er for alle ledere som står i en altomgripende endringsprosess, hvor det mer enn noen gang er behov for en tydelig ledelse som "går foran og viser vei".

Mål:

Lær hvordan du fasiliterer og driver endringsprosesser som øker verdiskaping i egen organisasjon

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 12 uker
 • 6 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom.
 • 6 lederutfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold:

 • Fastsettelse av visjon og enhetlig lederbudskap
 • Kommunikasjon, eierskap og lojalitet
 • Fjerne hindre for endring og gi myndighet til å handle
 • Vanlige reaksjoner på endring og hvordan håndtere disse som leder
 • Motivere for mer endring og å feire fremgang og seire

Fjernledelse

Dette programmet er for deg som leder distribuerte ansatte, som sjelden eller aldri møtes - og som dermed gjør lederrollen noe mer utfordrende.

Mål:

Å lære hvordan du bygger relasjoner og effektiv leder på tvers av lokasjoner og landegrenser

Omfang:

 • Individuell forventningsavklaring med alle deltagere før oppstart
 • Ukentlig oppfølging over 12 uker.
 • 6 moduler på omlag 90 minutter, som kan finne sted lokalt eller i vårt virtuelle klasserom.
 • 6 lederutfordringer/-oppgaver som innebærer å sette teori ut i praksis
 • Makkerparordning etableres for praktisk øving og diskusjon

Innhold og moduloversikt:

 • Introduksjon til fjernledelse – tillit, respekt og en felles forståelse for retning og prioriteringer
 • Lede effektive virtuelle møter og aktiv bruk av mail og meldinger.
 • Levere engasjerende, tydelige og virkningsfulle presentasjoner i web møter.
 • Målfastsettelse, eierskap og oppfølging gjennom korte kontaktmøter.
 • Coaching og feedback på ulike teknologiske plattformer.

Inspirasjonsfilm