Dette er en oversikt over hvilke temaer vi kan fokusere på i våre organisasjonstilpassede program. Disse programmene består normalt av 5 til 20 moduler, som leveres med ca 2 ukers mellomrom. Her kan vi kombinere moduler etter dine behov - og/eller skape helt unike moduler. Hvert tema har en blå overskrift, mens hvert kulepunkt representerer en 90 minutters modul som kan leveres i tradisjonelt- eller digitalt klasserom.

Coachende ledelse

 • Innføring i rammeverket for en effektiv coaching samtale
 • Aktiv lytting - forutsetning for god coaching
 • Forståelse for god spørsmålsstilling i coaching samtaler
 • Coaching og forsterkende feedback
 • Coaching og korrigerende feeback

Situasjonsbestemt ledelse

 • Innføring i situasjonsbasert ledelse
 • Forstå egen situasjon og hvordan tilpasse seg
 • Fokuser mer oppmerksomhet på komplekse og/eller kritiske oppgaver
 • Delegering - hva og hvordan
 • Bemyndiggjøring og involvering
 • Lederadferd tilpasset upålitelige, uerfarne og/eller stressede medarbeidere

Relasjonsledelse

 • Oppgaveorientering og relasjonsorientering
 • Fundamentet for alt samarbeid og samhandling
 • De avgjørende relasjonskompetansene
 • Tilnærming for å forsterke viktige relasjoner

Gruppeledelse

 • Suksesskriterier for et team med top prestasjoner
 • Lederferdigheter ved kryssfunksjonelle team
 • Retningslinjer for effektiv teamledelse
 • Lede et evalueringsmøte
 • Lede et beslutningsmøte

Fjernledelse

 • Lede effektive virtuelle møter og aktiv bruk av mail og meldinger
 • Levere engasjerende, tydelige og virkningsfulle presentasjoner i web møter
 • Målfastsettelse, eierskap og oppfølging gjennom korte kontaktmøter
 • Coaching og feedback på ulike teknologiske plattformer

Inspirasjonsledelse

 • Jakten på det ekstraordinære - en introduksjon
 • Uttrykke en klar og appellerende visjon
 • Forklare hvordan visjonen kan oppnås
 • Opptre selvsikkert og optimistisk
 • Uttrykke tiltro til de man leder
 • Bruke dramatiske, symbolske handlinger for å understreke kjerneverdier
 • Det å være et eksempel til etterfølgelse

Utviklingsledelse

 • Sette mål og planlegge
 • Prioritere og fokusere i det daglige
 • Reflektere og være innovativ
 • Planlegging og organisering av aktiviteter
 • Klargjøre roller og ansvar
 • Måle fremgang og utvikling
 • Relasjonsbygging - forutsetning for effektiv ledelse
 • Støtte og oppmuntring i det daglige
 • Utvikle ansatte
 • Anerkjennelse og positiv forsterkning

Læring og ledelse

 • Trekk hos en effektiv leder
 • Kompetansebehov hos en leder
 • Lærende tankesett og innstilling
 • Ivareta egen utvikling og læring
 • Erfaringslæring som konkurransefortrinn

Endringsledelse

 • Endringsorientering - "den tredje ledervariabel"
 • Endringsprosessen - en innføring
 • Endringstyper - Motstand og aksept
 • Formulere en visjon og implementere endring
 • Fremme læring og innovasjon

Strategisk ledelse

 • Fastsette langsiktige mål
 • Lær og forstå hva klienter og kunder trenger
 • Lær og forstå produktene og aktivitetene til konkurrenter
 • Vurder egne styrker og svakheter
 • Identifiser nøkkelkompetanse
 • Evaluer behovet for store strategiske endringer - sammen med andre ledere
 • Identifiser lovende strategier og evaluer utfall