Vi jobber for forbedring av lederutviklingen og søker etter mer optimale løsninger med dokumenterbar effekt. Derfor investerer Leadership Weekly betydelig i forskning og utvikling på dette området.

Vi tror det er best å samle, engasjere og utvikle ledere mens de er på jobb, og forsker på hvilke metoder som gir optimal lederutvikling og hvordan ulike virkemidler kan forsterke hverandre.

Erfaringer så lang

Forskningens hovedmål er å bidra til økt kunnskap om hvordan teknologibaserte format og fleksible løsninger kan fremme læring i arbeidslivet.

Dette innebærer at vi ønsker å finne ut hvordan løsninger kan bidra til effektiv og god læring i arbeidslivet. Dette kan oppnås gjennom adekvate teknologiske løsninger med enkle brukergrensesnitt og med et pedagogisk design tilpasset situasjonen. Nytten med dette er å se på hvordan de ulike formidlingsresursene og arbeidsformene i programmet fremmer ulike læringsmål hos deltakerne, samt å se hvordan innholdet forandrer lederholding og lederatferd fortløpende.

Gjennom 2018 gjennomførte vi et større forprosjekt sammen med Storebrand ASA, Visma, Bærum kommune, Ås kommune og Nittedal kommune, og omlag 60 ledere og 540 ansatte fra disse virksomhetene. Resultatene var langt bedre enn forventet og programmet viste en tydelig fremgang på alle variabler i transformasjonsledelse, og et kortfattet sammendrag kan leses nederst på denne siden. Du kan også lese om prosjektet i Magma med fokus på “digitalisering og forretningsutvikling” og/eller ta kontakt med oss.

Forskningen videre

Vi har lært mye og videreutvikler nå metoden for å få ytterligere effekt på verdifull lederatferd, og nå ønsker vi å dra nytte av denne i det videre arbeidet. Vi har flere grupper i utviklingsprosess og ønsker velkommen til flere virksomheter som deler ambisjonen om å optimalisere lederutvikling i næringslivet.

Læringsmål for deltagende ledere i forskningen er:

 1. Utvikle ferdigheter i hele spekteret av ledelse, og lære å anvende sitt lederpotensiale for å påvirke- og oppnå resultater med andre.

 2. Sette fart på egen erfaringslæring som effektivt virkemiddel for personlig utvikling – både under og etter programmet.

 3. Bygge og forsterke gode relasjoner internt i lederkollegiet, og dermed legge til rette for et effektivt nettverk av ledere som samarbeider og utvikler hverandre på tvers av organisatoriske skiller

Mobilt+akademi Et mobilt akademi er tilgjengelig i lommen, og bidrar til å fasilitere utviklingsløpet.

Fremgangsmåte:

Programmet innebærer ukentlig påvirkning - leadership weekly - hvor undervisningen foregår i et virtuelt klasserom og på en mobil lærinsgplattform i kombinasjon. Prosessen ledes og følges tett av en dedikert lederutvikler som fasiliterer og leder deltagerne gjennom et engasjerende og utviklende løp, med fokus på transformasjonsledelse i praksis.

Programmet består av 12 moduler som utgjør strukturen i programmet og bidrar til fortløpende anvendelse av lederferdigheter og en påfølgende erfaringslæring. Strukturen bidrar i stor grad til samlæring som oppstår når deltagerne møtes mellom samlingene - for diskusjon og erfaringsutveksling.

Metodene som anvendes i forskningsprogrammet versjon 2.0 er en kombinasjon av ulike virkemidler. Vi ser for oss at læringsutbyttet fordeler seg omtrent som 70/20/10, slik:

 • 70% - erfaringsbasert og samskapt læring i egen lederrolle

 • 20% - teknologibasert påvirkning gjennom virtuelle klasserom, mobil læring og mobil måling

 • 10% - tradisjonell samlingsbasert formidling med fokus på relasjonsbygging, praktiske øvelser og personlig eierskap.

Skjermbilde fra film Virtuelt klasserom for formidling, diskusjon og erfaringsutveksling.

Gevinst og realisering for deltagende virksomheter:

 • Forbedre effekten av og kvaliteten på lederutvikling

 • Gjøre lederutvikling mer evidensbasert

 • Øke tilgjengeligheten på lederutvikling - både i tid og sted

 • Gi miljømessige fordeler

 • Styrke egen konkurransekraft

Kortfattet sammendrag av prosjektet fra 2018

Leadership Weekly har gjennomført et praktisk forskningsprosjekt som innebar å levere teknologi-basert lederutvikling til omlag 60 ledere fra 5 ulike virksomheter i Norge og Sverige. Programmet var designet for å utvikle transformasjonsledelse, som består av 20 konkrete lederatferder, målt best med et pålitelig og gyldig lederevalueringsverktøy ved navn Multifactor Leadership Questionnaire 360 (MLQ360). Programmet varte i 6 måneder (ekskludert en sommerferie på 7-8 uker midtveis) og ble innledet og avsluttet med en MLQ360 for å kunne måle og dokumentere utvikling. 

Programmet besto av 12 læringssykluser på 14 dager hver, bestående av en virtuell instruktørledet samling, strukturert makkerpardiskusjon, praktisk ledelse i egen rolle og egenrefleksjon. Prosjektet har avdekket en tydelig positiv utvikling på samtlige variabler som MLQ360 måler, og argumenterer derfor for at denne typen utviklingsprogram gir en signifikant målbar effekt. Dette inkluderer også de variablene som utgjør «resultat av ledelse», dvs. ansattes (1) produktivitet, (2) effektivitet og (3) tilfredshet. Kandidatene opplevde sin egen utvikling sterkere, men vi så også at omgivelsene rundt lederen (over-, side- og underordnede) hadde opplevd en målbar atferdsendring i perioden. 

Kandidatene uttrykker videre å ha bygget gode relasjoner med andre deltagere som de ser nytte av å videreføre fremover. Dette gjelder spesielt relasjonen til en difiert læringspartner, men også til de andre lederne i klassen. De sier også at programmet har hjulpet dem i å opprettholde fokuset på egen utvikling, hvilket har gitt en økt bevissthet rundt behovet for vedvarende fremgang i lederrollen. Prosjektet har også avdekket 12 konkrete forslag til forbedring, som fremtidige program med fordel kan vurdere å ta hensyn til i sine læringsdesign for å oppnå størst mulig effekt.

Forskningssamarbeid

Vi har hatt dialog med følgende miljøer i forbindelse med utarbeidelsen og gjennomføringen av dette prosjektet: Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole og NIFU (Nordisk institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning).

Mats Kristensen

Prosjektansvarlig og utviklingsansvarlig

Mats Kristensen var med på å starte Leadership Weekly og har solid HR-erfaring fra internasjonale konsern som General Electric og praktisk ledererfaring fra Forsvaret. Han er foreleser på Handelshøyskolen BI og leder flere ulike HR-nettverk for kompetansedeling og erfaringsutveksling.

Mats har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til Krigsskole, Befalsskole og Idrettshøyskole.

Se også hans LinkedInprofil.

Kontaktinformasjon: mats@leadershipweekly.com eller mobil 90782554