Prinsipper om likebehandling må gjelde i arbeidslivet

Leadership Weekly har intervjuet Ingrid Bjørdal (Direktør for organisasjonsutvikling og compliance, Norsk Gjenvinning Norge AS) i forbindelse med #metoo-kampanjen og selskapets arbeid med å bygge en god kultur og forebygge uakseptabel atferd på arbeidsplassen.

Hvordan stiller du deg til #metoo-kampanjen?

- Jeg opplever at sakene som har kommet frem i forbindelse med #metoo har vist nødvendigheten av å rette søkelyset mot maktmisbruk og seksuell trakassering. Prinsipper om likebehandling og rettferdighet må gjelde i arbeidslivet, og kampanjen har satt fokus på det maktmisbruket som helt opplagt har pågått. #metoo-kampanjen har belyst at det rammer alle bransjer og er et mer utbredt problem enn det man har vært klar over. Og nettopp av den grunn, syns jeg kampanjen har vært veldig viktig og nødvendig.

Den debatten som har gått i etterkant om at vi skal ha det hyggelig på arbeidsplassen og at folk må ikke være redde for å gi hverandre en klem, syns jeg er en avsporing av hva #metoo egentlig handler om. Det er jo helt klart positivt med uformelle  arbeidsplasser og at folk skal kunne ha det gøy på jobb, og at en klem for de aller fleste oppleves som ufarlig og hyggelig, men det er jo ikke det #metoo handler om. Kampanjen handler om overgrep, trakassering og annen upassende atferd hvor det er asymmetriske maktforhold involvert.

Har #metoo-kampanjen skapt mer bevissthet og åpenhet internt hos Norsk Gjenvinning?

- Absolutt! Jeg tror ingen virksomheter kan være uberørt av #metoo-kampanjen og de alvorlige sakene som har blitt avdekket. Og det gjelder Norsk Gjenvinning også. Vi har hatt fokus på seksuell trakassering i våre etiske retningslinjer i mange år, men denne fornyende bevisstheten har vi også hatt i Norsk Gjenvinning og kampanjen har vært med på å sette det på dagsorden. Vi har drøftet det både i ledelsen og hatt fokus på det i intern kommunikasjon.

Hvilke tiltak har Norsk Gjenvinning gjort for å bygge en god kultur på arbeidsplassen?

- Norsk Gjenvinning har vært gjennom en ganske formidabel kulturreise som startet i 2012 hvor vi tok et oppgjør med mye ukultur generelt i bransjen og i selskapet. Vi ønsket en bevissthet rundt hvilken identitet og kultur vi skal ha i Norsk Gjenvinning. Og det handler da først om å ha en god og inkluderende prosess på hvilke verdier vi ønsker skal kjennetegne virksomheten. Videre er det viktig at verdiene får en reel konsekvens i virksomheten og at vi samtidig introduserte Kjøreregler som er udiskutable. Kjørereglene er retningslinjene og forventningene  til ansatte i Norsk Gjenvinning, og de inkluderer eksempler på hva som er akseptabel og uakseptabel atferd.  De er også tydelige på hvilke konsekvenser det får hvis man ikke etterlever disse reglene. Hvis man ser gjennom fingrene og ikke følger opp i praksis så blir det lite troverdig og vi bygger ikke den kulturen vi ønsker.

Deretter handler det om å forsterke kulturen gjennom rekruttering av personer som identifiserer seg med våre verdier, aktiv intern og ekstern kommunikasjon, ledere som gode rollemodeller, ha fokus i medarbeidersamtaler, målsetninger og rutiner som underbygger kulturen vår. Vi feirer for eksempel det vi kaller NG-helter, hvor vi leter etter gode eksempler på praktisk atferd som er i tråd med verdiene våre. Vi har en helhetlig tilnærming til verdiene og hva vi står for, og det skal gjennomsyre aktivitetene og virksomheten vår. Ansatte skal vite at det å være en del av Norsk Gjenvinning betyr at vi etterlever verdiene på en god måte.

Kan ledelsesutvikling være et nyttig verktøy i denne sammenheng?

- Ledelsesutvikling er et helt avgjørende verktøy fordi en god kultur starter med ledere som er gode rollemodeller og kulturbærere. I Norsk Gjenvinning ønsker vi ledere som viser verdiene i praksis, følger den opp og eksemplifiserer det i teamene sine, og som reagerer når det er avvik eller når det er uønsket eller uakseptabel atferd.

Vi har utviklet det vi kaller atferdskrav som er en praktisk nedbryting av verdiene våre i konkrete atferder. Så når vi sier at ansvarlighet er en av verdiene våre, så har vi brutt det ned i atferdskrav som eksemplifiserer hva vi mener med ansvarlighet for en ansatt eller en leder. Det gjør det mye lettere å få et forhold til verdiene. Vi jobber også med dilemmatrening og diskusjoner rundt verdiene for å være åpne på situasjoner som ikke alltid er svart/hvitt eller en fasit på. Som leder står man ofte ovenfor dilemmaer og de må vi tørre å diskutere og vurdere i felleskap. Transparens og åpenhet er en viktig del av å bygge en god kultur.

Ingrid, Bjørdal, Direktør for organisasjonsutvikling og compliance, Norsk Gjenvinning Norge AS

Ingrid, Bjørdal, Direktør for organisasjonsutvikling og compliance, Norsk Gjenvinning Norge AS

Hvordan jobber dere internt med rutiner og regelverk for å sikre etterlevelse og forebygge ukultur?

- Det er viktig at man har gode systemer for rutiner og prosedyrer. Varslingskanalen vår er et viktig fundament for å bygge god kultur, og særlig knyttet til uønsket eller uakseptabel atferd og hendelser. Det har vært en prioritet internt å opplyse om varslingskanalen. Den har eksistert i mange år, men vi har satt fornyet fokus på den flere ganger for å sikre kjennskap og at den skal oppleves som en trygg kanal å bruke for ansatte. Man skal se at det nytter å varsle, at varselet blir tatt tak i og at det skjer noe som følge av varslingen. Vi har fått ryddet opp i flere alvorlige saker gjennom varslingskanalen.

Videre handler det om å utarbeide gode rutinebeskrivelser, opplæring og å gi god støtte og oppfølging. Vi jobber også med risikovurdering i virksomheten og da involverer vi bredt: tillitsvalgte, verneombud, fagressurser og ledere lister opp alle tenkelige og mindre tenkelige situasjoner som kan skje i virksomheten og så utarbeider vi tiltak for å redusere den risikoen i etterkant.

Hvordan tar dere tak i uakseptabel atferd og håndterer rapport om seksuell trakassering på arbeidsplassen?

- Prosedyrer er viktig for å gjøre prosessen forutsigbar og sikre kvalitet og funksjonalitet i håndteringen. Det er jo ofte temaer som er vanskelige, og spesielt om det kommer til seksuell trakassering. Det er viktig å ha gode rutiner som man følger og forholder seg til. Det skal oppleves som trygt å varsle, og man har et særskilt ansvar i å ta vare på en varsler. Det er viktig å forholde seg respektfull hvis man ønsker å være anonym og sikre at gjengjeldelser mot varslere ikke forekommer. Så det å være påpasselig og å følge opp varsleren er en prioritet, og det opplever jeg har vært et viktig suksesskriterie for at varslingskanalen står så sterkt i Norsk Gjenvinning. Man skal også være klar over at det er rettigheter ovenfor den det blir varslet om, og det må vi også håndtere respektfullt. Nettopp derfor er det viktig med gode prosedyrer og å dokumentere hva man gjør underveis, slik at man har sporbarhet og i etterkant kan redegjøre for håndteringen.